CONDITII DE INSCRIERE

Conditii de inscriere in Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film

 

Art. 7 – Fonduri si resurse financiare Fondurile şi resursele financiare ale U.A.R.F. se constituie din :

– taxe de înfiinţare;

– taxe de timbru cinematografic ce se cuvin UARF., ca uniune de creaţie, conform Legii nr. 35/1994; – cotizaţia anuală a membrilor săi, al cărei cuantum va fi stabilit în cadrul unei Adunări Generale;

– donaţii şi sponsorizări acordate de persoane fizice şi juridice române şi străine, precum şi de alte organisme publice;

– dividendele rezultate din beneficiul net al caselor de filme şi agenţiilor (societăţilor) economice înfiinţate de U.A.R.F. sau cu care se asociază.

Sursele financiare ale Uniunii, în lei şi valută, vor fi depozitate la bănci autorizate din România, pe numele şi la dispoziţia U.A.R.F. Totodată, se va deschide un cont curent special, care să conţină cote financiare şi drepturi de autor ale unor parteneri, provenite din difuzarea filmelor româneşti şi străine ce aparţin membrilor U.A.R.F. şi a unor colaboratori din ţară şi străinătate.

Art. 8 – Patrimoniul Patrimoniul U.A.R.F se constituie din:

– bunuri mobile şi imobile achiziţionate sau dobândite pe cale legală de Uniune, de la data înfiinţării acesteia;

– lucrări artistice, cinematografice, literare sau de altă natură, create, donate sau dobândite de Uniune;

– gestionează, cu aprobarea Centrului Naţional al Cinematografiei, filmele şi lucrările audiovizuale şi literar-cinematografice realizate de membrii UARF până în anul 1970, precum şi cele realizate până în prezent, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL III

Membrii Uniunii

Art. 9 – Membrii Uniunii

Uniunea este deschisă creatorilor care au prin lege drept de autor, recunoscut pe plan intern sau internaţional, dintre cei care activează în domeniul cinematografiei sau al filmului de televiziune: regizori, scenarişti, compozitori, în conformitate cu prevederile legii dreptului de autor şi drepturi conexe.

Persoanele admise ca membri ai U.A.R.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie absolvenţi a unor institute de învăţământ superior, licenţiaţi în domeniul cinematografiei sau specialităţi înrudite, dar şi licenţiaţi în filologie, filozofie, istorie, electronică, religie, ziaristică, 5 medicină, alte specialităţi ce activează în domeniul filmului. În Uniune pot fi admişi ca membri stagiari şi absolvenţi ai şcolilor medii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cinematografie şi au realizări remarcabile în acest domeniu.

Uniunea este deschisă şi altor membri ai echipelor de filmare care prin contribuţia lor ridică valoarea artistică a unui film, precum şi altor persoane ce au în activitate cultura cinematografică şi care aduc servicii deosebite Uniunii. Aceste persoane sunt încadrate ca membri stagiari, participă la activităţile Uniunii, îşi pot exprima liber opiniile şi beneficiază de drept de vot minimal şi consultativ.

Membrii stagiari pot deveni membri cu drepturi depline după îndeplinirea criteriilor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al U.A.R.F.

Primirea în Uniune se face individual, pe baza unei recomandări din partea unui membru cu drepturi depline, a unei cereri tip însoţită de un memoriu de activitate cinematografică şi două fotografii tip buletin.

Cel ce doreşte să devină membru trebuie să accepte Statutul U.A.R.F. şi să achite taxa de înscriere şi cotizaţia anuală.

Persoanele admise ca membri ai U.A.R.F. vor putea beneficia de toate drepturile prevăzute în Statut numai după achitarea obligaţiilor faţă de Uniune şi minim şase luni de vechime ca membru. În această perioadă se poate confirma că au respectat cerinţele statutare (plata taxei de înscrie şi a cotizaţiei, participarea la şedinţe şi adunări, participarea la activităţi cultural-artistice în profil cinematografic etc.) şi răspund cu promptitudine solicitărilor Uniunii.

Persoanele care recomandă noi membri au obligaţia de a verifica calitatea persoanei recomandate, precum şi dacă au contribuit artistic la realizarea unor opere de artă în domeniul cinematografiei sau al culturii.

Membrii Uniunii poartă întreaga răspundere pentru datele eronate comunicate Uniunii cu referire la activitatea lor.

Nu pot avea calitatea de membri ai U.A.R.F. cei care şi-au manifestat, direct sau indirect, pe orice cale, atitudini antinaţionale, anticonstituţionale, fasciste, comuniste, iredentiste şi rasiale sau cei care au un comportament imoral şi lipsit de demnitate, precum şi cei care nu aderă pe principiul loialităţii la Statutul Uniunii.

Art. 10 – Uniunea este constituită pe două secţiuni de bază şi o secţiune afiliată:

 1. a) autori de filme:

– regizori;

– scenarişti;

– compozitori.

 1. b) realizatori de filme:

– artişti interpreţi;

– creatori de filme documentare, ştiinţifice, de animaţie şi de ficţiune;

– scenografi, pictori de costume;

– alte categorii.

 1. c) membri stagiari:

– absolvenţi sau studenţi în ultimul an ai instituţiilor de profil, producători, ingineri de sunet, operatori, ziarişti, alte categorii de persoane licenţiate ce activează în domeniul filmului şi audiovizual;

– absolvenţi ai şcolilor medii de specialitate ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul cinematografiei şi au realizări remarcabile recunoscute de specialişti.

Uniunea are următoarele categorii de membri :

– membri fondatori;

– membri de onoare;

– membri onorifici (cu domiciliul în străinătate);

– membri cu drepturi depline, care corespund criteriilor de selecţie;

– membri stagiari.

 • Membri cu drepturi depline: sunt personalităţi – autori şi realizatori de film – care corespund criteriilor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al U.A.R.F., care au drept de autor stabilit prin lege sau fac parte din categoriile conexe prevăzute în legea dreptului de autor. Aceştia au drepturile şi îndatoririle prevăzute de Statut.
 • Membri de onoare: sunt personalităţi de prestigiu din toate domeniile de activitate artistică, culturală şi ştiinţifică ce au contribuit la promovarea şi dezvoltarea cinematografiei româneşti şi universale. Această calitate poate fi conferită şi cetăţenilor din alte ţări. Membrii de onoare din afara U.A.R.F. nu au dreptul la vot.
 • Membri onorifici: sunt acele personalităţi care au domiciliul stabil în străinătate şi venirea lor în ţară este ocazională. Membrii de onoare şi cei onorifici nu au obligativitatea de a participa la activităţile Uniunii. Aceştia au dreptul la vot în cazul în care, întâmplător, la data organizării unor activităţi se găsesc în ţară, ori cu prilejul informărilor anuale privind activitatea Uniunii, situaţie în care îşi pot exprima în scris opiniile.
 • Membri stagiari: sunt personalităţi ce activează în domeniul culturii şi artei cinematografice şi care nu au un palmares corespunzător criteriilor de selecţie prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al U.A.R.F. Aceştia au drept de vot minimal şi consultativ. Pe măsura îndeplinirii criteriilor prevăzute în Regulament, membrii stagiari pot deveni membri cu drepturi depline.

În calitate de membru stagiar pot fi primite şi alte persoane care lucrează, au lucrat cel puţin 10 ani în acest domeniu sau în instituţii cu profil cinematografic şi care şi-au adus din plin contribuţia la dezvoltarea artei şi culturii cinematografice româneşti.

Art. 11 – Calitatea de membru al Uniunii încetează prin demisie, excludere sau radiere. Excluderea şi radierea se propun Consiliului Director de către Comitetul Executiv al Uniunii, prin Compartimentul de Atestare Valorică şi Tineret, în baza unei analize temeinice.

Prin demisie, oricare membru al Uniunii, indiferent de funcţia ocupată, îşi pierde toate drepturile şi obligaţiile care decurgeau din funcţia ocupată anterior.

Membrii U.A.R.F., inclusiv membrii fondatori, care au demisionat, indiferent de funcţia deţinută sau calitatea acestora, nu vor mai putea fi reprimiţi.

Art. 12 – Excluderea unui membru se poate face în următoarele cazuri:

– dacă a pierdut, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive, drepturile cetăţeneşti;

– dacă a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni intenţionate de drept comun;

– dacă a comis fapte incompatibile cu etica profesională;

– în caz de refuz a îndeplinirilor obligaţiilor statutare;

– pentru lipsă de activitate şi neplata cotizaţiei, fără motive temeinice;

– pentru încălcarea prevederilor art. 9, al. 5 din Statutul U.A.R.F.

Art. 13 – Măsura radierii se poate efectua în următoarele cazuri:

– prin votul majorităţii a 2/3 din membrii Uniunii;

– pentru neparticipare, fără motive temeinice, la viaţa şi activitatea Uniunii;

– la cererea sa.

Art. 14 – Comitetul Executiv al U.A.R.F. poate hotărî, în condiţiile prevăzute de articolul 11 din Statut, suspendarea temporară a calităţii de membru în cazul săvârşirii unor fapte, altele decât cele care atrag după sine excluderea sau radierea. Durata suspendării nu poate depăşi un an şi se poate aplica de maximum două ori.

Art. 15 – Împotriva hotărârii de excludere, radiere, suspendare sau respingere a cererii de adeziune în Uniune, cu excepţia demisiei, cel interesat poate face contestaţie sau să solicite revizuirea hotărârii, în termen de 30 zile de la comunicarea acesteia. Contestaţia sau revizuirea se rezolvă la prima convocare a Consiliului Director al U.A.R.F., cu votul a 2/3 dintre participanţi; hotărârea adoptată se supune aprobării Adunării Generale.

Convocarea Consiliului Director al U.A.R.F. în acest caz nu poate depăşi 45 de zile de la data depunerii contestaţiei sau cererii de revizuire.

Art. 16 – Membrii U.A.R.F. au următoarele drepturi:

 1. Să participe la toate activităţile U.A.R.F.
 2. Să beneficieze de fondul documentar, baza materială şi de alte posibilităţi ce le asigură patrimoniul U.A.R.F.
 3. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere.
 4. Să beneficieze de sprijinul Uniunii pentru creaţiile artistice realizate.
 5. Să beneficieze, prioritar, de colaborări care depind de UARF, în scopul realizării de scenarii şi producţii cinematografice sau de televiziune, precum şi de alte facilităţi obţinute de Uniune, între parteneri români şi străini.
 6. Să primească premii, stimulente, distincţii pentru activitatea depusă în cadrul Uniunii, precum şi pentru merite deosebite în dezvoltarea artei şi culturii cinematografice româneşti.
 7. Membrii U.A.R.F., beneficiari ai sistemului public de pensii, pot solicita eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că sunt membri ai Uniunii, conform Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

Solicitanţii vor depune la sediul U.A.R.F. cerere tip şi acte doveditoare din care să rezulte că sunt pensionari şi pot beneficia de prevederile legii respective şi declară pe proprie răspundere că nu beneficiază de indemnizaţie de merit, potrivit prevederilor Legii nr. 118/2002.

Eliberarea adeverinţelor se va supune aprobării Consiliului Director, după care aceasta se va elibera solicitantului, urmând ca U.A.R.F. să comunice caselor de pensii de sector, conform legii, modificările intervenite în situaţia membrilor pensionari.

În cazul în care beneficiarii de pensie suplimentară sunt propuşi şi primesc indemnizaţie de merit, potrivit prevederilor Legii nr. 118/2002, aceştia au obligaţia de a aduce la cunoştinţa U.A.R.F. schimbarea survenită, dar şi la cunoştinţa casei de pensii a sectorului din zona de domiciliu.

Pensia suplimentară încetează odată cu acordarea indemnizaţiei de merit.

Membrii pensionari, beneficiari ai pensiei suplimentare, deţin întreaga responsabilitate pentru neaducerea la cunoştinţa celor în drept a schimbărilor survenite.

 1. Să beneficieze de case de odihnă şi creaţie, de cluburile private înfiinţate de U.A.R.F.
 2. Să beneficieze de ajutoare materiale sau financiare pentru cazuri de boală, decese sau alte situaţii deosebite, în măsura posibilităţilor UARF şi cu respectarea legii;
 3. Să beneficieze, pentru nevoi deosebite, de sprijin financiar temporar sau permanent, sub formă de împrumuturi financiare rambursabile sau nerambursabile, fără dobândă, în baza unei solicitări scrise, făcând dovada situaţiei financiare precare, încheind în acest sens un angajament scris cu Uniunea. Fondul Uniunii referitor la nevoile speciale ale membrilor săi se va constitui din: donaţii, cu afectaţiune specială sau din donaţia generală, cu aprobarea Consiliului Director. Membrii Uniunii care solicită sprijin financiar acesteia vor fi obligaţi să dea o declaraţie pe proprie răspundere, la sediul Uniunii, în formă neautentificată, din care să rezulte situaţia financiară precară a acestora.
 4. Să beneficieze de ofertele la capitalul social al caselor de filme sau al agenţiilor ( societăţilor) economice înfiinţate de Uniune.
 5. Să beneficieze de consultaţii juridice gratuite şi sprijin financiar, în probleme legate de exercitarea profesiei.
 6. Să beneficieze de burse, sprijin financiar şi alte forme de ajutorare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, precum şi pentru realizarea de creaţii artistice. Se exceptează bursele nominalizate.
 7. Să fie sărbătoriţi prin organizarea unor spectacole publice, cu ocazia retragerii din activitate, a obţinerii unor premii naţionale sau internaţionale, împlinirea unor vârste deosebite etc.

Art. 17 – Membrii U.A.R.F. au următoarele îndatoriri:

 1. Profesional, să facă parte din categoria celor mai buni.
 2. Să contribuie prin întreaga lor activitate în domeniul filmului la ridicarea şi dezvoltarea artei şi culturii cinematografice naţionale, internaţionale şi universale.
 3. Să aducă la îndeplinire sarcinile încredinţate de organele de conducere ale Uniunii, luând parte activă la acţiunile stabilite de aceasta.
 4. Să participe prin toate mijloacele la realizarea scopului Uniunii, să respecte Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al U.A.R.F.
 5. Să se manifeste, în orice împrejurare, sub semnul civismului.
 6. Să achite taxa de înscriere şi să plătească cu regularitate cotizaţia de membru.
 7. Să apere reputaţia şi prestigiul Uniunii, interesele cinematografiei naţionale, să dea dovadă de loialitate faţă de aceasta, să nu întreprindă nimic, direct sau indirect, de natură să prejudicieze moral sau material Uniunea sau membrii săi.
 8. Să protejeze patrimoniul cinematografiei naţionale şi al U.A.R.F.
 9. Să susţină acţiunile UARF.