CONSILIUL DIRECTOR

CONSILIUL DIRECTOR AL U.A.R.F.

Cărmăzan Benoni  Ioan – Preşedinte

Şofron Dumitru Cristian – Vicepreşedinte

Lupu Mitică – Membru

Sîrbu Argentina Otilia- Membru

Dobre Gheorghe – Membru

Chelu Sebastian – Membru

Udrescu Ionel Membru